GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites, waaronder www.crimedesk.nl , die worden beheerd door Act of Crime B.V. (hierna: Act of Crime). Door gebruik te maken van deze websites, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Gebruik van websites
Act of Crime streeft ernaar op haar websites altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Act of Crime niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de websites is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Act of Crime sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van (de informatie van) de websites en/of voor het niet goed functioneren van de websites. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de websites en/of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Act of Crime en de gebruiker van de websites ontstaan.


E-mail
Act of Crime garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Act of Crime te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Act of Crime heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Act of Crime aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Act of Crime zijn beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten op de (inhoud van de) Websites, waaronder op gegevens, teksten, afbeeldingen, vormgeving en beeld-, geluids- en videomateriaal, berusten uitsluitend bij Act of Crime, haar licentiegevers en/of licentienemers.
Het is gebruiker niet toegestaan ((delen van) de inhoud van) de Websites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Act of Crime, te kopiëren, reproduceren, aan te bieden, te verspreiden, over te dragen, aan derden ter beschikking te stellen, in andere documenten of materialen te verwerken en/of anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.


Bijdragen gebruiker
Op sommige (onderdelen van de) Websites is het voor de gebruiker mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld in het kader van de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeld-, geluids- en videomateriaal, ideeën en concepten etc.) te leveren. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

  • De gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen, de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten - waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten - op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Act of Crime voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;

  • Alle rechten ten aanzien van de bijdrage - met uitzondering van de rechten op foto's, video's en ander beeld-, geluids- en videomateriaal - worden op het moment van deelname door de gebruiker overgedragen aan Act of Crime, zonder dat Act of Crime hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan Act of Crime de bijdrage onbeperkt gebruiken, (sub)licenseren en/of (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, websites en/of overige (internet) toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de gebruiker hieraan zijn/haar volledige medewerking verlenen;
     

  • Ten aanzien van foto's, video's en ander beeld-, geluids- en videomateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de gebruiker blijven. De gebruiker verstrekt aan Act of Crime een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat Act of Crime hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is Act of Crime gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken, te (sub)licenseren en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, websites en/of overige (internet) toepassingen, etc.;

  • De gebruiker zal geen misbruik maken van de Websites, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten;

  • Act of Crime behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft Act of Crime het recht om bij herhaaldelijk misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de Websites worden op eigen titel en onder verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van (medewerkers van) Act of Crime;

  • De gebruiker zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);

  • Eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;

  • De bijdragen van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst. Act of Crime kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers;


Diversen
Act of Crime heeft het recht om (de inhoud van) deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde versies van deze gebruiksvoorwaarden zullen op de websites worden geplaatst. De gebruiker wordt aangeraden om voor de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden regelmatig (een van) de websites te bekijken, zodat hij/zij hiervan op de hoogte is.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


Contact
Voor meer informatie, klachten of vragen over de Websites, kan de gebruiker contact met Act of Crime opnemen per e-mail via info@actofcrime.nl .

 


Versie januari 2021.